CHLAMYDIA IgG ANTIBODY PANEL *Chlamydia trachomatis, IgG *Chlamydophila pneumoniae, IgG

CHLAMYDIA IgG ANTIBODY PANEL *Chlamydia trachomatis, IgG *Chlamydophila pneumoniae, IgG

Prescription: Not Required

1.00 ₦ 1.00 ₦ 1.0